Bireysel Emeklilik

Sürekli Bilgilendirme Formları

Başlangıç Tarihi:

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Bitiş Tarihi:

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Fon Değerleri

FON ADIFON KODUBİRİM FİYAT
10.07.2017
BİRİM FİYAT
11.07.2017
DEĞİŞİM (%) 
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
AGH
0,021143
0,021143
0,00
      

BEREKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI SÜREKLİ BİLGİLENDİRME

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AGH
Fon Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %80 oranında katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk ortaklık payları bulundurduğundan dolayı yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.

Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefleyen Fon’da yatırım yapılan ortaklık payları, katılım bankacılığı esaslarına uygun şirketler arasından makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dâhil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde ortaklık payı değişimleri yapılır.

Ayrıca Fon portföyünde %20 ağırlığını geçmemek koşuluyla, yabancı ortaklık paylarına, Türk Lirası veya Döviz cinsi vadesiz mevduat ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Türkiye’de ve yurt dışında ihraç edilen gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine ve faizsiz borçlanma araçlarına, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, Türkiye’de ve Uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarına yer verilir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı) dır.

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır. Fon portföyündeki varlıkların dağılımı ve menkul kıymet seçimleri dinamik şekilde değiştirilir.

Fon portföyünde Türkiye’de ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlarıa, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir.

Varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Dağılım oranları sermaye kazancı ve düzenli gelir sağlayabilecek çoklu varlık sınıfları arasında dinamik olarak değiştirilerek getirinin maksimize edilmesi hedeflenir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi:% 0,002328 (yüzbinde iki virgülüçyüzyirmisekiz)

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır ve portföyündeki varlık dağılımını aktif şekilde değiştirerek önemli ölçüde sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon portföyünde Türkiye’de ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlara, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli maden ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve de diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilebilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80’i ve fazlası olamaz.”

Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımının belirlenmesinde dönemsel beklenen getiri oranları başlıca rolü oynar. Dönemsel beklenen getirisi en yüksek olan varlık sınıfına dağılımda fazlaca ağırlık verilerek, fonun portföy çeşitlendirmesi mümkün olan en düşük seviyede tutulur. Riskin varlık sınıfları arasında dağıtılmasından ziyade, az sayıda seçilen varlık sınıfı kullanılarak konsantre risk alınması fonun ana stratejisidir. Agresif sermaye kazancı hedeflendiğinden ve varlık dağılımında yukarıda tarif edilen şekilde büyük oranlı değişimler uygulanabileceğinden, fon yüksek risk içerebilir ve buna bağlı olarak dönemsel getirileri geniş bir bantta dalgalanma gösterebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5-7 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: % 0,002328 (yüzbinde iki virgülüçyüzyirmisekiz)

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon otomatik katılım sistemi içinde bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur. Riskin sınırlı tutulması ve getirinin ağırlıklı kısmının kira geliri ve benzeri katılım gelirleri üzerinden istikrarlı şekilde elde edilmesi esastır.

Fon portföyünün en az %50’si azami %90’i Müsteşarlıkça ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarında veya gelir ortaklığı senetlerinde, en az %10’u azami %50’si icazeti alınan girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye varlık fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Fon portföyünün en fazla %30’u TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarında, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarında, katılım yatırım fonu katılma payları, katılım borsa yatırım fonu katılma payları ve icazeti alınan yatırım ortaklığı paylarında, icazeti alınan ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, icazeti alınan ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, ve Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer yatırım araçlarında, Fon portföyünün en fazla %40’ı ise TL cinsinden katılma hesabında yatırıma yönlendirilir. Katılma hesabında yatırıma yönlendirilen tutarın asgari %10’u altı ay ve daha uzun vadeli katılma hesaplarında değerlendirilir.

Sektör Duyurusu, Yönetmelik ve Rehber’de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: % 0,002328 (yüzbinde iki virgülüçyüzyirmisekiz)

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AGB
Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz borçlanma enstrümanlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı) dır.

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKÂR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AGM
Fon portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve muhafazakâr bir yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı, piyasa koşulları analiz edilerek, riski ve getiri dalgalanmasını büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik yatırım fonlarına kıyasla daha düşük tutacak şekilde muhafazakâr bir yatırım anlayışı ile belirlenir. Portföyde döviz cinsi borçlanma araçları ile Türk Lirası cinsi yatırımların görece dengeli bir getiri sunması amaçlanmaktadır.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı) dır.

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU- AGG
Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz borçlanma enstrümanlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,004 (Yüzbinde Dört) dür.

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU-AGT
Fon, Katkı Emeklilik Yatırım Fonu olup, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünde sürekli olarak en az %75 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine yer verir.

Ayrıca, toplamda %15 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, borsada işlem görmek kaydıyla bankalar tarafından çıkarılmış ve katılım bankacılığı esaslarına uygun borçlanma araçlarında ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yer verilebilir. Buna ek olarak yine portföydeki ağırlığı %15 oranını aşmamak koşuluyla, İMKB Katılım Endeksi kapsamında olan hisse senetlerine yer verilebilir.

Fon portföyü, piyasa koşullarına göre, farklı kira geliri kaynaklarının ve de farklı sertifika ve senet vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,0000095 (Milyonda Doksan Beş) dir.

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Halk Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU-AGD
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %70’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve Gelir Ortaklığı Senetlerine yer verir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %30 ağırlığını aşmamak koşuluyla, bankalar veya yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden, kira sertifikaları ve faize dayalı olmayan borçlanma araçlarına yer verilebilir.

Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Ayrıca fon potföyünün en fazla %30’u BIST Katılım Endeksi’nde yer alan pay senetlerine yatırılabilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve de farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.

Fonun Amacı: Kamu ve Özel sektör tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarından elde edilen düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir. Fonun Karşılaştırma Ölçütü : %90 KYD Kira Sertifikaları Endeksi Kamu + %9 KYD1 Kar Payı Endeksi TL + %1 KYD Kira Sertifikaları Endeksi Özel Sektör

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,005 (Yüzbinde beş) dır.

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Halk Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU-AGA
Fon, portföyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran Altın emeklilik yatırım fonudur.

Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının %20 ağırlığını geçmemesi ve de katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esastır. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir. Maruz olduğu emtia fiyat hareketi ve döviz kuru riskleri nedeniyle Fon orta-yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,00275 (Yüzbinde ikivirgülyetmişbeş)

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Halk Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU-TKV
Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,002328 (Yüzbinde ikivirgülüçyüzyirmisekiz)

Kurucu Payı: Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. %93,00

Portföy Yönetim Şirketi Payı: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. %7,00