Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik sistemi; bireylerin gelir elde ettikleri dönemde düzenli olarak tasarrufta bulunmaları, yatırıma yönlendirilen tasarruflarıyla birikim oluşturmaları ve emeklilikte gelir elde etmeleri üzerine kurulmuş bir özel emeklilik sistemidir.
Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımı zorunlu olmayan bir özel emeklilik sistemidir.
18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkes sisteme katılabilir
Bireysel Emeklilik Sistemi faaliyetleri, bu konuda ruhsat almış olan özel emeklilik şirketleri tarafından yürütülmektedir. Devlet önemli bir düzenleme ve denetleme görevi üstlenmiştir. Aynı zaman da yeni BES siteminde Devlet %25 devlet katkısı avantajı sağlamaktadır.
Bireysel Emeklilik Sistemine katılan herkesin birikimleri kendi adlarına düzenlenmiş emeklilik hesaplarında izleyebilmektedir.
Bireysel emeklilik sistemi sosyal güvenlik sistemine alternatif değil, tamamlayıcı niteliktedir. Sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik sistemlerine yapılan ödemeler birbirinden bağımsızdır ve sistemler arası aktarım yapılamamaktadır.
Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları, emekliliğe yönelik birikimleri ve taahhütleri, Bireysel Emeklilik Sistemine aktarabileceklerdir.
İşleyişin üç aşaması vardır: 
1. Aşama: Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve katkıların toplanması;
2. Aşama: Katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi;
3.Aşama: Emeklilik
Bireysel emeklilik sisteminde, katılımcılara sunulan emeklilik planlarının tanıtımını, pazarlanmasını, satışını ve konu ile ilgili diğer hizmetleri sunmak üzere, bir sözleşmeye dayanarak daimi bir surette şirketlerin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişidir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, Aktüeryal denetim, Bağımsız dış denetim ve Şirket iç denetim unsurları tarafından denetim ve gözetim altında olacaklardır.
Katılımcılar, emeklilik sözleşmesinin uygulanması hakkında her türlü talep ve şikayetlerini elektronik posta, mektup, faks ya da telefon gibi yöntemlerle öncelikle emeklilik şirketlerine iletebilirler.
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olsa da, olmasa da sisteme dahil olabilecektir.
Bireysel emeklilik sistemine giren katılımcının Sosyal Güvenlik Kurumundan çıkması söz konusu değildir.
Hayır, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde vefat teminatı bulunmamaktadır.
Hayır. Çünkü bireysel emeklilik sistemi, uzun vadeli bir yatırım ve tasarruf sistemidir.
Bireysel emeklilik sisteminde, yatırılan katkı payları katılımcıların tercih ettiği fonlarda değerlendirilmektedir. Bu fonlar türlerine göre; hisse senedi, katılma hesabı, kira sertifikası vb. kıymetler içermektedir. Tercih edilen fonların içerdikleri varlıkların kazanç ya da kayıpları katılımcıların birikimlerini belirlemektedir.
Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış üyeler veya çalışanlardır
Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlar ile bunların hak sahipleridir.
Aktif üyelerin bireysel emeklilik sistemine, pasif üyelerin ise yıllık gelir sigortasına aktarılması esastır.
Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili tüm mevzuata ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Katılımcı, kendisine sunulan teklifi kabul etmesi durumunda, giriş bilgi formu ve teklif formunu doldurup imzalar. Şirket imzalı formların birer örneği ile tanıtım kılavuzunu katılımcıya verir.
İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu ve giriş bilgi formu sponsor kuruluş tarafından doldurularak imzalanmaktadır.

Giriş bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen form.

Teklif formu: Emeklilik planına, plan kapsamında sunulan fonlara, yapılan kesintilere, katkı payı tutarına, emeklilik sözleşmesinin taraflarına ve katılımcının yatırım tercihlerine ilişkin hususlar ile benzeri bilgileri içeren formu

Tanıtım kılavuzu: Bireysel emeklilik sistemine, şirkete, emeklilik planına, plan kapsamındaki fonlara ve tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgileri içeren kitapçıktır.

Şirket tarafından emeklilik sözleşmesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde katılımcı veya sponsor kuruluşa gönderilir.