Hayat Sigortaları

Hayat Sigortası Avantajları

Hayat Sigortası sahibi olduğunuzda sevdikleriniz için daha güvende hissedersiniz. Çünkü artık vefat veya maluliyet halinde ailenizin ve finansal bağımlılarınızın;

  • Yaşam standardı korunabilecektir,
  • Borçları ödenebilecektir,
  • Eğitim imkânları sürebilecektir,
  • Gelecek dönem yatırımları devam edebilecektir.
  • Dahası siz bu primleri ödediğiniz müddet boyunca Devlet de Vergi Avantajı ile sizi teşvik edecek. Böylece ödediğinizin bir kısmını da geri alabileceksiniz.

Vergi Avantajı
Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamını, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirler. Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3. maddesi ile ücretli çalışanlara 89/1. maddesi ile de beyannameye tabi mükelleflere bu hak sağlanmıştır.

İndirim Tutarı Sınırlamaları

Sigorta Priminin Ücretli / Mükellef Tarafından Ödenmesi Durumunda:

Hesaplamada indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı (birden fazla sigorta şirketine yapılan ödemelerin ve/veya mükellefin bakmakla yükümlü olduğu ve çalışmayan aile fertlerinin primleri) göz önünde bulundurulmalıdır.

A-) Ücretliler için: (*)

Primin ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'ini aşamaz.
Brüt asgari ücretin yıllık toplamını aşamaz.

(*) Şahıs sigortası priminin birkaç aylık veya yıllık dönemler için defaten ödendiğinin belgelendirilmesi halinde (ücretliler için) yapılan ödemenin bir aylık tutarı tespit edilip her aya isabet eden tutar yukarıda belirtilen yıllık brüt asgari ücret ve aylık brüt ücretin %15'i sınırlamalarına tabi tutularak dikkate alınabilir.

Vergi Avantajından Yararlanmak için;

  • Ücretli çalışanlar Hayat Sigortası Poliçesi ve Ödeme bilgilerini çalıştığı şirketin ilgili departmanına prim ödemesinin yapıldığı ayda ileterek,
  • Beyana tabi gelir mükelleflerinin ise muhasebeci veya müşavirine ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmesi yeterli olacaktır.

  Hayat Sigortası Primi Ödeniyor (TL) Hayat Sigortası Primi Ödenmiyor (TL)
Aylık Brüt Gelir 3.000 3.000
Yıllık Sigorta Primi 400 -
Vergi Matrahı 2.600 3.000
Hesaplanan Vergi
(Vergi Dilimi %27)
702 810
Vergi Avantajı Üst Sınır 450 TL
Yıllık Sigorta Primi 400 TL
Vergi Avantajı 108 TL
NET MALİYET 292 TL