• Küçült
 • Büyüt
 • Paylaş
 • Küçült
 • Büyüt
 • Paylaş

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla kişisel bilgilerini tarafımızla paylaşması halinde Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işleyebilecektir.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Kişisel veriler, Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat kapsamında hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerini sunmak ve bunlarda kullanmak; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, MASAK, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerin aktarılması:

Kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere 5864 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, SPK, MASAK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerle; ana hissedarlarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz ile ayrıca tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız ve verilerin korunmasını gizlilik sözleşmesiyle güvence altına aldığımız kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Bereket Emeklilik veya aracısına doğrudan sunulan sözlü ve yazılı beyan ve belgeler ile Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla telefon, internet, e-posta, SMS ve benzeri elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmekte ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Haklarınız

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız;

Şirketimize yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, ilgili kanun ve mevzuatlarda belirtilen yasal sürelerin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı ya da pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir